پیداشو

پیداشدن اتفاقی است که می تواند برای هر زنی، هر روز بیفتد، می تواند در هر کجا و در هر زمانی به وقوع بپیوندد. کشفی متناسب با هر زن است که برای گریز از روزمرگی اتفاق می‌افتد. پیدا شدن قدمی هر روزه است و نه آزمودن تغییری جسورانه.«پیدا شو» پیدا کردن درکی مناسب از خویشتن خویش است.
زنان با انگیزه و اراده، سعی در بهتر کردن زندگی خود و اطرافیان‌شان داشته‌اند و دارند. آن‌ها از پا نمی‌ایستند و دائم در تکاپو و تلاش‌ برای تغییر شرایط زندگی هستند. کمک به یافتن نقش و جایگاه زنان در زندگی، فارغ از اینکه چگونه و از چه راهی به آن میرسند، پیام الهام‌بخش نهایی مای لیدی در کمپین «پیدا شو» است.

رویداد پیداشو

قصه کسانی که در جریان زندگی به لحظه‌های خود نور می‌تابانند. مای‌لیدی در مسیر ماموریت خود برای توانمندسازی زنان، اولین رویداد پیداشو را در تاریخ سوم تیر 1401 برگزار کرد. نام این رویداد «پیداشو» از شعار مای‌لیدی برگرفته شده است. پیداشو، با هدف آشکارسازی حضور زنان، تلاش می‌کند دنیا را از مسئولیت و باری که بر دوش زنان بوده و هست آگاه کند.

اطلاعات بیشتر

کمپین‌های پیداشو

زنان با انگیزه و اراده، سعی در بهتر کردن زندگی خود و اطرافیان شان داشته و دارند. آن‌ها از پا نمی‌ایستند و دائم در تکاپو و تلاش برای تغییر شرایط زندگی هستند. نمایش جزئیات بسیار مهم زندگی زنان که غالباً از دیده‌ها پنهان میماند، یادآور اهمیت، پویایی، پیچیدگی و چندگانگی نقش آن‌ها در جامعه است.

اطلاعات بیشتر

همکاری هنرمندان در کمپین "پیداشو"

زنان با انگیزه و اراده، سعی در بهتر کردن زندگی خود و اطرافیان‌شان داشته‌ و دارند. آن‌ها از پا نمی‌ایستند و دائم در تکاپو و تلاش‌ برای تغییر شرایط زندگی هستند. نمایش جزئیات بسیار مهم زندگی زنان که غالباً از دیده‌ها پنهان می‌ماند، یادآور اهمیت، پویایی، پیچیدگی و چندگانگی نقش‌های آن‌ها در جامعه است.

اطلاعات بیشتر

نیاز به راهنمایی بیشتر دارید؟